WOMENHOUSE.cz

Portál výhradně jen pro ženy…

Návrat do práce po pandemii nebude snadný!

Pandemie nového onemocnění Covid-19 dramaticky zasáhla do pracovní sféry ve všech odvětvích, ať už průmyslových, kde ovlivňuje práci v továrnách, skladech či dílnách, nebo výrazně omezila činnost v kancelářích.

V důsledku toho zavedly členské státy Evropské unie řadu opatření v boji proti šíření této choroby, včetně opatření, která se týkají pracovišť. Zasaženy jsou všechny vrstvy společnosti, a proto bude důležité všechny – včetně podniků i zaměstnavatelů – zapojit do těchto opatření v zájmu ochrany pracovníků, jejich rodin a společnosti jako celku.

kancelářské prostory

Agentura EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci vydala nezávazné pokyny pro zaměstnavatele, jak by bylo vhodné postupovat při postupném obnovování pracovních činností. Vše závisí na odvětví. Je jisté, že jiná budou řešení v průmyslu a ve výrobě, jiná v obchodních oborech a při kancelářské činnosti.

Povaha a rozsah opatření se pohybují od omezení pohybu a pozastavení výkonu nepodstatných činností až po stanovení maximálního počtu osob, které se mohou zdržovat v určitém prostoru, zakázání určitých činností a povinnost dodržovat individuální hygienická opatření.

kancelářské prostory

V kancelářích budou jiné postupy než v obchodech či průmyslové výrobě

Některá odvětví či obchodní činnosti jsou vlivem pandemie pozastavena úplně, jiná musela a musí fungovat v rámci zajištění základních potřeb pro obyvatelstvo. Proto také zaměstnanci ve zdravotnictví, obchodech, skladech a výrobních odvětvích byli vystaveni různých bezpečnostním opatřením od počátku. Nadále půjde o zachování opatření týkajících se nošení osobních ochranných prostředků, dodržování zvýšených hygienických postupů, užívání dezinfekce a bezpečného odstupu. Budou kladeny zvýšené nároky na úklid.

V určitých provozech se doporučuje umístit mezi pracovníky nepropustné bariéry, hlavně pokud není možné dodržet vzdálenost dvou metrů od sebe. Bariéry mohou být cíleně vyrobeny k danému účelu, nebo improvizované. Dle typu pracoviště lze použít akustické panely, plastové fólie, příčky, posuvné skříně nebo využít skladovací jednotku.

prostory skladů a dílen

Obnovení pracovních činností je povoleno poté, co se zavedením příslušných opatření podaří dostatečně zpomalit šíření COVID-19. Obnovení činností často probíhá postupně, přičemž se nejprve jedná o činnosti považované za nezbytné pro ochranu zdraví a hospodářství. Přestože očkování postupem času povede k uvolnění opatření, není zřejmé, v jaké míře nebo kdy budou obnoveny „normální“ pracovní činnosti. Je velmi pravděpodobné, že některá opatření zůstanou po určitou dobu v platnosti.

Oblasti, kterých se pokyny týkají

V rámci každého pracoviště bude po vyhodnocení rizik a vhodných opatření potřeba:

  • minimalizovat vystavení zaměstnanců onemocnění COVID-19
  • postupně zajistit obnovení pracovní činnosti po období uzavření pracoviště
  • nadále zvládat vysokou míru nepřítomnosti na pracovišti
  • zajistit řízení pracovníků pracujících z domova
  • Eliminovat přílišné vystavování pracovníků nebezpečí onemocněním Covid -19.

Samozřejmě ne všechna opatření budou díky své povaze aplikovatelná na všechna pracoviště a všechny typy práce. Nicméně se v rámci tohoto pokynu doporučuje provádět zatím jen práci nezbytně nutnou; některé činnosti je možné odložit na dobu, kdy bude riziko nižší. Pokud je to možné, poskytovat namísto osobního kontaktu služby na dálku (telefon nebo video). Dále zajistit, aby byli na pracovišti přítomni pouze nezbytní pracovníci, zkrátka minimalizovat přítomnost třetích osob. Pokud je to možné, i během přestávek či schůzek se snažit omezit fyzický kontakt mezi pracovníky.

Totéž se týká například kontaktu se zákazníky a mezi nimi. Například prostřednictvím on-line nebo telefonických objednávek, bezkontaktního doručování nebo regulovaného vstupu do provozovny.

V oblasti dopravy je třeba instruovat řidiče o správné hygieně v kabině a zajištění dezinfekčních gelů a dalších prostředků. Zároveň řidičům – doručovatelům musí mít umožněno používat zařízení, jako jsou toalety, kavárny, šatny a sprchy, i když s příslušnými preventivními opatřeními.

kancelářské prostory

Obnovení pracovní činnosti postupně

Je zřejmé, že v určitých oblastech, zejména v kancelářských zaměstnáních bylo většinou možné ponechat většinu zaměstnanců pracovat z domova. Mnozí zaměstnavatelé konstatovali, že produktivita práce jejich zaměstnanců a týmů se zas tolik nezhoršila, ba naopak, většina lidí se natolik přizpůsobila, zorganizovala si čas, že jejich činnost se zdá být efektivnější.

Postupný návrat na pracoviště však může znamenat pro mnohé nejen změny v organizaci času v rámci práce i rodiny, ale zejména stres a obavy ohledně bezpečí a zdraví na pracovišti. Proto je více než žádoucí, aby zaměstnavatel co nejlépe komunikoval plán postupného obnovení pracovní činnosti. Zajistil a informoval například o změnách v prostorovém uspořádání kanceláří.

Doporučují se nové dispozice pro interiéry kanceláří, větší rozestupy mezi pracovními stoly, obrácení pracovních pozic zády k sobě, používání paravánů či akustických panelů k rozdělení jinak otevřených kanceláří. Tak bude zajištěn dostatek soukromí a soustředění na práci a zároveň poskytnut pocit bezpečí.

Přetrvávající vysoká míra nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti a řízení práce z domova

Vzhledem k tomu, že je pravděpodobné, že obnovení “normální činnosti” i přes různá očkování nebude ještě nějakou dobu zcela možné, je třeba počítat s tím, že v mnoha oborech a na mnoha pracovištích se nebude vyskytovat plný počet zaměstnanců. Bude zcela nezbytné zřídit quasi směnné provozy. Delegovat úkoly i na jiné pracovníky tak, aby se při některých činnostech mohli zastupovat. Opět je podstatná komunikace! Případná interní školení jsou vřele doporučována.

V mnoha profesích lze zajistit a zorganizovat pracovní směny velmi prakticky a naplánovat například schůzky na ty dny, kdy se zaměstnanci budou vyskytovat v kancelářích. Pochopitelně při dodržování nových bezpečnostních a hygienických pravidel. Je vhodnější například zrušit velké zasedačky a naplánovat meetingy v menších skupinkách.

kancelářské prostory - zasedačka

Přestože se zpočátku zdálo, že mnozí lidé nejsou v on-line světě příliš zběhlí, většina se velmi rychle adaptovala a toho je třeba využít i nadále a poskytovat zaměstnanecký mix, kdy řadu činností budou moci zaměstnanci nadále řešit prací z domova a s kolegy a týmy komunikovat prostřednictvím videohovorů a on-line schůzek.

V neposlední řadě je třeba zohlednit to, že mnozí pracovníci si v době delší izolace ve svých domovech navykli na svou komfortní míru bezpečí a osobní ochranu zdraví a mohou mít obavu z cestování do zaměstnání hromadnou dopravou. Je vhodné usnadnit pracovníkům využívání individuální dopravy namísto hromadné, například zpřístupněním parkoviště nebo místa pro bezpečné uložení jízdních kol.

Zdroj foto: AJprodukty.cz